VĂN HOÁ CET
07-07-2021

Tận tâm: Lấy khách hàng làm trung tâm, lợi ích khách hàng là ưu tiên số một, không ngừng lắng nghe và cải tiến để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Sáng tạo: Sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển, là nguồn nhựa sống cho tương lai.

Cùng phát triển: CETholding cam kết tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống cộng đồng, vì sự tiến bộ xã hội.