TẤM GẠO 100% TẤM
02-03-2022
Bảng chỉ tiêu
Gạo Tấm Việt Nam 100% tấm
Hạt tấm nhỏ (C1) tối đa (%)
5.00
Tấm 8/10 – 10/10 tối đa (%)
5.00
Tấm 6.5/10 – 8/10 tối đa (%)
15.00
Tấm 3/10 – 6.5/10 tối thiểu (%)
75.00
Tạp chất tối đa (%)
0.50
Độ ẩm tối đa %
14.50
Chiều dài trung bình hạt
6.60 mm
Mức độ xay xát
Xay xát kỹ & tách màu
Mùa vụ
Mùa vụ mới