Phát triển kinh doanh dựa trên nền tảng có sẵn
06-07-2021

Với kinh nghiệp là đơn vị phát triền vùng nguyên liệu quế đầu tiên cho tình Lào Cai, phủ xanh nhiều ha rừng quế thương phẩm CET Holding hướng đến  phát triển kinh doanh bất động sản nông nghiệp tuần hoàn cung cấp các sản phẩm bất động sản thông minh gắn liền với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp tạo nên một hệ sinh thái tuần hoàn cho hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp và cho chính các sản phẩm của doanh nghiệp.