GẠO THƠM ST5 5% TẤM
01-03-2022
Bảng chỉ tiêu
Gạo thơm Việt Nam 5% tấm (ST5)
Gạo thơm Việt Nam 5% tấm (ST20)
Gạo thơm Việt Nam 5% tấm (ST21)
Gạo thơm Việt Nam 5% tấm (ST24)
 Độ tấm tối đa (%)
 (Cơ sở hạt 3/4)
5.00
5.00
5.00
5.00
 Độ ẩm tối đa (%)
14.00 – 14.50
14.00 – 14.50
14.00 – 14.50
14.00 – 14.50
 Hạt vàng và hạt hư tối đa (%)
1.00 – 1.50
1.00 – 1.50
1.00 – 1.50
1.00
 Hạt non tối đa (%)
0.20
0.20
0.20
0.10
 Hạt đỏ/hạt sọc đỏ tối đa (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
 Hạt bạc bụng tối đa (%)
 (Cơ sở hạt 3/4)
3.00
3.00
3.00
2.00 – 3.00
 Tạp chất tối đa (%)
0.10
0.10
0.10
0.10
 Thóc lẫn tối đa (hạt/kg)
3.00 – 5.00
3.00 – 5.00
3.00 – 5.00
2.00 – 3.00
 Độ thuần tối thiểu (%)
90.00
90.00
90.00
90.00
 Chiều dài trung bình hạt
7.50 mm
7.80 mm
6.30 mm
7.40 mm
 Mức độ xay xát
Xay xát kỹ, đánh bóng hai lần & tách màu
 Mùa vụ
Mùa vụ mới
Mùa vụ mới
Mùa vụ mới
Mùa vụ mới