CET: Nguyễn Thị Thu Hòa – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã mua 0 CP
15-07-2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hòa
– Mã chứng khoán: CET
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Thuận
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600,000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do chưa cân đối được tài chính cá nhân
– Ngày bắt đầu giao dịch: 14/06/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 09/07/2021.