CET: Nguyễn Hoàng Sơn không còn là cổ đông lớn
30-07-2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Sơn- Mã chứng khoán: CET
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 826,870 CP (tỷ lệ 13.67%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 826,870 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 28/07/2021.