CET: Nguyễn Đức Thuận – Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 900,000 CP
21-07-2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Thuận
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CET
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 900,000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: nắm giữ cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/07/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/08/2021.