CET: Nguyễn Đức Thuận – Ủy viên HĐQT – đã mua 500,000 CP
24-08-2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Thuận
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CET
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 900,000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 500,000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 501,000 CP (tỷ lệ 8.28%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 22/07/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 20/08/2021.