CBTT Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
21-03-2024

1. CET – Thu moi DHDCD 2024
1.1 CET – Mau Giay uy quyen tham du DHDCD 2024
2. CET – Chuong trinh DHDCD 2024 (cap nhat, bs theo NQ HDQT ngay 09/04/24)
3. CET – Quy che to chuc DHDCD thuong nien 2024
4. CET – Huong dan tham du DHDCD truc tuyen nam 2024
5. CET – Thong bao de cu ung cu bau bo sung TVHDQT va TVBKS
6. CET – Quy che de cu, ung cu, bau bo sung TVHDQT, BKS NK 2023-2028 (cap nhat, bs theo NQ HDQT ngay 09/04/24)
6.1 CET – Mau Don de cu, ung cu TV HDQT NK 2023-2028
6.2 CET – Mau Don de cu, ung cu TV BKS NK 2023-2028
6.3 CET – Mau Bien ban hop nhom co dong de cu TV HDQT NK 2023-2028
6.4 CET – Mau Bien ban hop nhom co dong de cu TV BKS NK 2023-2028
6.5 CET – Mau So yeu ly lich (TT96)
7. CET – Mau Phieu bieu quyet DHDCD 2024 -010424 (cap nhat, bs theo NQ HDQT ngay 09/04/24)
8.1 CET – Mau Phieu bau TVHDQT NK 2023-2028 (cap nhat, bs theo NQ HDQT ngay 09/04/24)
8.2 CET – Mau Phieu bau TVBKS NK 2023-2028
9.1 CET – BC 01-210324 BC SXKD 2023 va ke hoach 2024
9.2 CET – BC 02-210324 Bao cao hoat dong HDQT 2023 va ke hoach 2024
9.2.1 CET – PL1 – Bao cao cua TVDL HDQT ve hoat dong HDQT 2023
9.3 CET – BC 03-210324 Bao cao cua BKS 2023 va ke hoach 2024
9.4 CET – TT 04-210324 To trinh phe duyet BCTC 2023 (cap nhat ngay 01/04/2024 theo NQ 11)
9.5 CET – TT 05-210324 To trinh phan phoi loi nhuan 2023
9.6 CET – TT 06-280224 To trinh phe duyet ke hoach kinh doanh 2024
9.7 CET – TT 07-210324 To trinh thu lao HDQT BKS tien luong NQL 2023
9.7.1 CET – Phu luc thu lao HDQT BKS va tien luong Nguoi quan ly 2023
9.8 CET – TT 08-210324 To trinh lua chon don vi kiem toan 2024
9.9 CET – TT 09-210324 To trinh mien nhiem va bau bo sung TV HDQT
9.9.1 Don de nghi thoi nhiem thanh vien HDQT – Ba Le Hoang Dai Trang
9.9.2 CET – DS ung vien bau bo sung TV HDQT NK 2023-2028 (cạp nhat ngay 01/04/2024 theo NQ 11 va NQ 17 ngay 09/04/24)
9.9.3.1. CET – SYLL UNG VIEN HDQT – ONG NGUYEN MANH CHIEN
9.9.3.2. CET – SYLL UNG VIEN HDQT – ONG NGUYEN THE TAI
9.9.3.3. CET – SYLL UNG VIEN HDQT – BA TRAN THI KIEU TIEN
9.9.3.4. CET – SYLL UNG VIEN HDQT – ONG LY THE VINH
9.9.3.5. CET – SYLL UNG VIEN HDQT – ONG TRAN VIET TUAN
9.10 CET – TT 10-210324 To trinh mien nhiem va bau bo sung TV BKS
9.10.1 Don de nghi thoi nhiem thanh vien BKS – Ba Nguyen Thi Mai
9.10.2 CET – DS ung vien bau bo sung TV BKS NK 2023-2028 (cap nhat ngay 01/04/2024 theo NQ 11)
9.10.3.1. CET – SYLL UNG VIEN BKS – BA HO THI MINH HIEU
9.11 CET – TT11-210324 To trinh thay doi dia chi tru so Cong ty
9.12 CET – TT12-210324 To trinh thay doi ten Cong ty
9.13 CET – TT 13-210324 To trinh ban hanh Quy che Hoat dong cua HDQT (SDBS lan 1)
9.13.1 CET – Du thao Quy che hoat dong cua HDQT CTCP HTC Holding (SDBS lan 1)
9.14 CET – TT 14-210324 To trinh ban hanh Quy che hoat dong cua BKS (SDBS lan 1)
9.14.1 CET – Du thao Quy che hoat dong cua BKS CTCP HTC Holding (SDBS lan 1)
9.15 CET – TT 15-210324 To trinh ban hanh Quy che noi bo ve quan tri Cong ty (SDBS lan 1)
9.15.1 CET – Du thao Quy che Quan tri noi bo CET (SDBS Lan 1)
9.16 CET – TT 16-210324 To trinh thong qua giao dich co lien quan nam 2023
9.17 CET – TT 17-210324 To trinh thong qua giao dich co lien quan nam 2024
9.18 CET – TT 18-210324 To trinh sua doi Dieu le CTCP HTC Holding
9.19 CET – TT 19-090424 To trinh bau bo sung TV HDQT (cap nhat, bs theo NQ HDQT ngay 09/04/24)
9.18.1 CET – Du thao Dieu le CTCP HTC Holding (SDBS lan thu 04)
10. CET – Du thao Nghi quyet DHDCD 2024